Galtungs basbehov för fred

Den internationella fredsforskaren Johan Galtung definerar fred som tillfredsställelse av fem mänskliga basbehov: Överlevnad, Välfärd, Frihet, Identitet och Ekologisk balans Om någon av behoven hotas, hotas freden.

Den norske fredsforskaren Johan Galtung är den som lagt grunden till hur vi idag ser på begreppen fred, våld och krig. Hans teorier utgår i mycket från Gandhis freds- och ickevåldsfilosofi som han studerat sedan ungdomen. Eftersom begreppen fred och våld för Galtung (och den moderna freds-och konfliktforskningen) är varandras motsatser, berör de i följande avsnitt ofta varandra.

Att inte få yttre och inre centrala livsbehov uppfyllda eller att dessa hotas ser Galtung som våld. Tillfredsställelsen av dessa mänskliga basbehov ser han som fred. De grundläggande behoven utgörs enligt Galtung av överlevnads-, välfärds-, identitets-, och frihetsbehov. (Galtung, 1980)

Detta brukar han åskådliggöra med en fyrfältstabell.

Galtung basbehov fred våld

Till dessa fyra har Galtung senare lagt ett femte basbehov: ekologisk balans. ”Summan av dessa fem, för alla, definierar fred”. (Galtung, 1990, s. 292)

Galtung har själv påpekat att hans behovsteori  ska ses som en öppen, icke-hierarkisk teori (samlad kring några få centrala basbehov), som tar hänsyn till att olika kulturer har olika uppfattning om vilka behov som väger tyngst. Det är människorna själva som ska avgöra vilka deras viktigaste behov är. (Ankarstrand-Lindström 1996)

Fred som motor i förändring

Vi på artivist.nu tolkar det som att fred inte bara är frånvaro av krig utan också alla gråskalor däremellan. Något som ständigt måste underhållas. Om man använder Galtungs sätt att se på fred på Sverige idag är frågan om och vilka basbehov som faktiskt är uppfyllda bland svenskarna? Det finns mycket med samhällsutvecklingen i Sverige som går att känna oro över. Med fredsarbete som motor i moderna förändringsprocesser tror vi att man kan nå längre.

Sammanfattningen av Galtungs teorier ovan är hämtade från sidan Lära för fred

 

Källor:

Galtung, Johan (1980). The basic needs approach.  I Lederer, A. och Galtung.J (Eds) Human needs: A contribution to the current debate. (pp.55-125). Cambridge, MA: Oelgeschlager, Gunn & Hain.

Galtung, Johan (1990 a). Cultural violence. Journal och Peace Research, 27, 291-305.

Galtung, Johan (1996). The Definition of Peace: A Never Ending Process,  International Journal of Peace Studies, 1996:1