Kultur och folkhälsa

Kan kultur ge ökat självförtroende, större socialt nätverk, ökade kunskaper och arbetstillfredsställelse? Det undersöker några forskare genom sitt arbete med antologin Kultur & Folkhälsa som gavs ut 2015.

I boken presenterar man resultaten från de senaste tio årens forskning av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Detta var något som författarna ansåg saknades när de tog sig an projektet. Många i samhället pratade om kulturens påverkan på hälsan, men ingen hade gjort någon riktigt översikt över forskning på området. Man genomförde därför en seminarieserie i fyra stader om kultur som insats för folkhälsan och samlade sedan föreläsningarna och andra genomgångar kunskapsläget i en antologi.

Utvärderingar har genomförts med många olika metoder som enkäter, intervjuer, fokusgrupper, uppföljning av hälsotillstånd med biologiska prover och sjukskrivningar. Man visar också på olika kulturaktiviteters betydelse för olika gruppers och åldrars hälsa och välbefinnande. Författarna hoppas att antologin ska kunna tjäna som ett bidrag till såväl kommande forsknings-, kultur-, arbetsmiljö- och folkhälsopropositioner som regionala och kommunala satsningar inom området.

Läs mer om boken Kultur och folkhälsa här.

  • Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik. Redaktörer: Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén och Töres Theorell. Volym: 250 s. ISBN: 978-91-87724-04-6